تعریف استاد و وصل کردن به دوره

برای افزودن مدرس ابتدا فرد مورد نظر را با مشخصات فردی در ماژول مدیریت کاربری و از طریق دکمه ایجاد کاربر جدید ثبت نام می کنیم.

سپس نام کاربری که برای این فرد ساختیم را کپی می کنیم.

افزودن مدرس به دوره

به ماژول مدیریت دوره ها و بخش لیست اساتید میرویم و باز زدن دکمه افزودن مدرس، کاربر را به عنوان مدرس در سامانه ثبت می کنیم.

لیست اساتید

نام کاربری که کپی کردیم را در قسمت نام و نام خانواگی paste میکنیم.

افزودن مدرس

فیلدهای مربوط به مدارک تحصیلی استاد را تکمیل میکنیم و در انتها وضعیت را به صورت  فعال انتخاب می کنیم و دکمه ثبت را میزنیم.

حالا کاربری که تعریف کردیم به لیست اساتید اضافه شد اما باید به دوره هم وصل شود. به ماژول مدیریت دوره ها و شاخه ی لیست دوره ها میرویم و دوره مورد نظر را فیلتر میکنیم سپس دکمه ویرایش دوره را میزنیم

وصل کردن مدرس به دوره

 اسم استاد را از فیلد اساتید انتخاب میکنیم(اگر دوره ای داری چند استاد باشد، همه را در این قسمت اضافه میکنیم).

وصل کردن مدرس به دوره

اگر بخواهیم استاد به محتوای دوره دسترسی داشته باشد پس باید در قسمت اعضای دوره هم اضافه شود. برای این منظور دکمه انرولمنت را میزنیم.

عضویت مدرس در دوره

سپس دکمه افزودن را میزنیم

عضویت مدرس با نقش معلم

استاد را به عنوان یک کاربر به صورت دستی با نوع دسترسی معلم به دوره اضافه میکنیم  و دکمه ثبت را میزنیم

عضویت  با نقش معلم