دریافت گزارشات فروش

گزارشات قابل دریافت از ماژول مدیریت فروش شامل گزارش سفارشات، گزارش پرداخت ها و گزارش فروش محصولات است.

انواع گزارش فروش

در قسمت مدیریت سفارشات کلیه سفارشات ثبتی قابل مشاهده است، اما ممکن است پرداخت کاربر در تمامی این سفارشات با موفقیت انجام نشده باشد.

مدیریت سفارشات

در قسمت مدیریت پرداخت ها تمامی پرداخت های متصل به درگاه بانکی قابل مشاهده و دریافت است. همچنین وضعیت سفارشات قابل بررسی و به روز رسانی است. سفارشات ممکن است در یکی از حالت های ایجاد ، ارسال به بانک، تکمیل ، لغو و … باشد که با زدن دکمه به روز رسانی آخرین تغییرات سفارش نمایش داده می شود.

مدیریت پرداخت ها

در قسمت گزارش فروش محصولات، میزان فروش دوره ها با جزییات پرداخت به صورت کاربر محور و دوره محور قابل نمایش است .

گزارش فروش محصولات

برای دریافت گزارش دوره محور کافیست دکمه گزارش بصورت مجموع فروش محصولات را بزنید و اگر تاریخ خاصی مدنظرتان است را تنظیم و فیلتر کنید.

گزارش فروش محصولات

کلیه گزارشات فروش قابل فیلتر کردن بر اساس مشخصات پرداخت یا بر اساس نوع محصول و یا بر اساس مشخصات کاربر در تاریخ های مشخص می باشند.

فیلتر گزارشات فروش