اعمال کد تخفیف روی یک یا چند دوره خاص

برای اعمال کد تخفیف روی یک یا چند دوره خاص بعد از اضافه کردن گروه کد تخفیف، در قسمت مربوط به شرایط معتبر بودن کدهای تخفیف، اضافه کردن شرط را بزنید.

شرایط معتبر بودن کد تخفیف

 و از گزینه های موجود “درس”  را انتخاب کنید. سپس در ردیفی که ایجاد میشود درس مورد نظر خود را انتخاب کنید.

شرایط معتبر بودن کدهای تخفیف

در این صورت کد تخفیف ایجاد شده فقط برای درسی که انتخاب شده فعال است و سایر دوره هایی که در سبد خرید کاربر باشند به صورت عادی و بدون تخفیف محاسبه خواهند شد.

اعمال کد تخفیف روی دوره های خاص

امکان اعمال کد تخفیف فقط برای دوره های متصل به یک دسته بندی خاص و یا برای کاربران انتخابی نیز موجود است. در اینصورت در قسمت مربوط به شرایط معتبر بودن کدهای تخفیف، شرط کاربر یا دسته بندی را انتخاب کنید.