7-ایجاد فعالیت در دوره – نوع داده: آزمون آنلاین

بعد از تکمیل قسمت های مربوط به عنوان جلسه ، فصل و … اگر نوع فعالیتی که قرار است ایجاد کنیم را آزمون آنلاین انتخاب کرده باشیم بعد از زدن دکمه ثبت ، صفحه زیر ایجاد میشود

تنظیمات آزمون آنلاین

بانک آزمون مورد نظری که در سامانه ایجاد کرده اید را انتخاب کنید.( راهنمای آموزش ساخت بانک آزمون را اینجا مشاهده کنید)

در صورتیکه این آزمون یک بانک سوال دارد نیازی به اضافه کردن سطر جدید نیست ولی اگر بیش از یک بانک دارد با زدن دکمه    ردیف جدیدی ایجاد کنید و بانک های بعدی را به آزمون وصل کنید.

با توجه به تعداد سوالات آزمون، از هر بانک تعداد سوالات را مشخص کنید (مجموع سوالات بانک های متصل به آزمون باید برابر با تعداد کل سوالات آزمون باشد)

نمره نهایی و حداقل نمره قبولی در آزمون را وارد کنید.

تاریخ شروع و پایان آزمون آنلاین را تنظیم کنید.

برای موارد آزمون لایت، مجوز ورود با تأخیر و مدت تاخیر در نتیجه آزمون مقداری وارد نکنید و این موارد را انتخاب نکنید

تنظیمات آزمون

مدت زمان آزمون بر حسب دقیقه و تعداد مجاز برای آزمون هر کاربر را وارد کنید.(هرکاربر میتواند یک بار یا بیشتر در آزمون شرکت کند)

اگر آزمون بیش از یکبار برای هر کاربر برگزار میشود در قسمت شرایط تکرار آزمون مشخص کنید چه کاربرانی(همه یا فقط قبول نشده ها) میتوانند دوباره آزمون بدهند.

اگر همه سوالات آزمون در یک صفحه باید قابل نمایش باشد پس تعداد سوال در صفحه را مطابق تعداد سوالات آزمون وارد کنید در غیر اینصورت میتوانید انتخاب کنید چه تعداد سوال در هر صفحه از آزمون قابل نمایش باشد.

در صورتیکه میخواهید کاربر با پاسخ دادن به سوالات توانایی برگشت به سوال قبلی را نداشته باشد عدم توانایی بازگشت به سوال قبل را انتخاب کنید.

نحوه نمایش نمره نهایی

نمایش نمره به کاربر میتواند به صورت موارد زیر باشد:

  • فقط نمره نهایی با تعداد پاسخ های صحیح و غلط
  • نمره با پاسخ صحیح  شامل پاسخنامه کاربر (سوالات و پاسخ های کاربر و پاسخ صحیح هر سوال)
  • عدم نمایش نتیجه
  • فقط نمایش مردودی یا قبولی کاربر بدون درج نمره آزمون

در صورت انتخاب عدم نمایش نتیجه ، میتوانید عنوانی ترجیحی برای نمایش به کاربر پس از آزمون در نظر بگیرید

با انتخاب آیتم سوالات تصادفی، سوالات آزمون هر کاربر به صورت رندوم از بانک سوالات شما انتخاب میشوند و آزمون کاربران با هم یکسان نخواهد بود. همچنین با انتخاب آیتم پاسخ تصادفی، پاسخ ها هم به صورت رندوم در بین گزینه ها جابه جا میشوند.

در صورتیکه آزمون شامل نمره منفی میشود در قسمت مقدار تاثیر سوال غلط این مقدار را مشخص کنید.