کنترل نحوه دسترسی کاربران به فعالیت ها بر مبنای پیش نیازی و هم نیازی

تنظیمات دسترسی به فعالیت:

میتوان به کمک ابزار activity tracker و با تعیین شرط و تنظیمات دسترسی به فعالیت ها بر مبنای تکمیل فعالیت های قبلی، ترتیب و توالی دسترسی به جلسات را طراحی و کنترل کرد.

 برای این کار پس از ساخت دوره و فعالیت های مربوط به آن، وارد فعالیت مورد نظر شوید. در قسمت تنظیمات دسترسی به فعالیت دکمه اضافه کردن شرط را بزنید. آیتم وابستگی فعالیت ها را انتخاب کنید و در قسمت مشخصه یک یا چند فعالیت که پیش نیاز دسترسی به این فعالیت است را انتخاب کنید. میتوانید نوع شرط را تکمیل با موفقیت یا شرکت در فعالیت انتخاب کنید و شرط را روی بله تنظیم و سپس ثبت کنید.

توجه مهم: اگر به ایجاد ارتباط شرطی بین فعالیت ها نیازی ندارید در قسمت تنظیمات دسترسی به فعالیت هیچ شرطی ایجاد نکنید چون در صورت ایجاد فیلدها و عدم تکمیل آن، اجرای فعالیت برای کاربر به خطا میخورد.

تنظیمات شروط دسترسی به فعالیت

تفاوت تکمیل با موفقیت و شرکت در فعالیت:

شرکت در فعالیت: شرکت در یک فعالیت بدون درنظر گرفتن نتیجه آن فعالیت

کاربری در فعالیت مورد نظر مثل آزمون شرکت می کند اما در آزمون نمره قبولی دریافت نمی کند و فعالیت پاس نمیشود.

تکمیل با موفقیت: شرکت در یک فعالیت با درنظر گرفتن نتیجه آن فعالیت

کاربری در فعالیت مورد نظر مثل آزمون شرکت می کند و در آزمون نمره قبولی دریافت می کند و فعالیت پاس میشود