کنترل نحوه دسترسی کاربران به دوره ها بر مبنای پیش نیازی و هم نیازی

شروط دسترسی به دوره:

گاهی اوقات نیاز است دوره ای برای کاربران خاصی قابل استفاده و برای سایرین غیر قابل استفاده باشد

در اینصورت پس از ایجاد دوره، دکمه ویرایش دوره را بزنید و وارد تب شروط دوره شوید و از قسمت شروط دسترسی به دوره دکمه اضافه کردن شرط را بزنید

آیتم های قابل انتخاب به عنوان شرط دسترسی به یک دوره شامل : وضعیت تاهل/جنسیت/تاریخ تولد/گروه کاربری/ عضویت و یا قبولی در دوره دیگر می باشد.

شروط دسترسی به دوره

با انتخاب هر یک از آیتم ها ردیفی ایجاد می شود. مثلا اگر نوع شرط را قبولی در دوره دیگر انتخاب کنیم در قسمت مشخصه، دوره پیش نیاز را انتخاب می کنیم و نوع شرط را قبولی انتخاب می کنیم و دکمه ثبت را میزنیم.

شروط دسترسی به دوره

در اینصورت افرادی که در دوره پیش نیاز نمره قبولی دریافت کرده باشند می توانند این دوره را خریداری کنند یا در آن عضو شوند.

هر یک از ردیف های شرط می توانند با یکدیگر ارتباط شرطی (و/یا) داشته باشند. مثلا اگر بخواهیم دوره ای فقط برای کاربران مونث که تاریخ تولدشان از 1360 بیشتر است قابل دسترسی باشد به صورت زیر عمل می کنیم.

تنظیمات شروط دسترسی به دوره

شرط قبولی و تکمیل دوره:

کاربران سامانه در پروفایل کاربری خود دارای بخش درس های من هستند .کلیه دوره هایی که کاربر آن ها را خریداری کرده یا در آن ها عضو است در قسمت درس های من قابل نمایش است که بر اساس تاریخ انقضای دوره به 2 بخش سوابق دوره ها و دوره های جاری تقسیم میشود.

شرط قبولی و تکمیل دوره

 برای اینکه دوره ای پس از تکمیل فعالیت ها یا قبولی، با وجود منقضی نشدن تاریخ عضویت کاربر در آن دوره از بخش جاری به سوابق دوره ها انتقال پیدا کند باید شرطی برای دوره تعریف شود که با پاس شدن آن شرط (قبولی در آزمون-دریافت گواهینامه- مشاهده ویدیوها و ….) دوره به بخش سوابق انتقال یابد.

در تب شروط دوره و بخش شرط قبولی و تکمیل دوره، دکمه اضافه کردن شرط را بزنید. آیتم وابستگی فعالیت ها را انتخاب کنید و در قسمت مشخصه یک یا چند فعالیت که شرط تکمیل دوره است را انتخاب کنید. نوع شرط را تکمیل با موفقیت انتخاب کنید و شرط را روی بله تنظیم کنید.

شرط قبولی و تکمیل دوره

هر یک از ردیف های شرط می توانند با یکدیگر ارتباط شرطی (و/یا) داشته باشند. مثلا اگر در دوره ای2 فعالیت آزمون وجود دارد و شرط پاس شدن دوره، قبولی در یکی از آزمون ها است بنابراین در یک ردیف آزمون اول و در ردیف بعدی آزمون دوم را انتخاب میکنیم و ارتباط شرطی بین این دو را (یا)  می گذاریم.

تنظیمات شرط قبولی و تکمیل دوره