دوره های سازمانی برگزار شده بر روی سامانه آموزش الکترونیکی فرایاد

سامانه آموزش الکترونیکی فرایاد مهمترین دوره های آموزش سازمانی برگزار شده بر روی سامانه آموزش الکترونیکی فرایاد ردیف عنوان دوره نام سازمان تعداد شرکت کننده سال برگزاری ۱ روش تدریس ریاضی ۲ وزارت آموزش و پرورش ۱۳،۲۳۱ ۱۳۹۶ ۲ روش تدریس هندسه ۲ وزارت آموزش و پرورش ۱۵،۴۰۶ ۱۳۹۶ ۳ روش تدریس حسابان وزارت آموزش و پرورش ۱۳،۲۳۱ ۱۳۹۶ ۴ روش تدریس آمار و احتمال وزارت آموزش و پرورش ۱۳،۲۹۰ ۱۳۹۶ ۵ روش تدریس ریاضی...