کنکور سراسری ۹۹ شروع شد

اولین آزمون کنکوری سراسری ۹۹ ، صبح روز چهارشنبه ۲۹ تیر ماه شروع شد. در اولین آزمون سراسری ۹۹، داوطلبان گروه آزمایشی هنر باهم به رقابت پرداختد. در این آزمون تعداد سه هزار و سیصد حوزه فرعی، هفتصد و هفتاد و سه حوزه اصلی و سیصد و نود و دو...